De Utrechtse Studenten Alpen Club heeft veel verschillende leden. Voor al deze mensen wil de vereniging een veilige omgeving bieden om te sporten. Respect, sportiviteit en plezier staan voorop. Het bestuur van USAC heeft de taak gewenst gedrag te stimuleren en de kans op ongewenst gedrag zo klein mogelijk te maken.

Om aan te geven dat we dit belangrijk vinden, hebben we hier op een rijtje neergezet onder welke reglementen USAC valt. Om een veilig gevoel te geven aan al onze leden, houden wij deze reglementen in acht.

1. Reglement Seksuele intimidatie 

Iedereen die bij een sportvereniging of sportbond zit, moet voldoen aan het Reglement Seksuele intimidatie. De meest recente versie van dit reglement is hier te vinden. In het reglement staat beschreven wat onder seksuele intimidatie valt en wanneer je jezelf als lid van een sportvereniging hier schuldig aan maakt. Het sporttuchtrecht reglement is soepeler opgesteld dan het algemeen strafrecht. Voor de sport zijn dus ook kleinere vergrijpen strafbaar en te sanctioneren. Opvolgen van overtredingen is de helft van je preventie!

Gedragsregels voor begeleiders

Voor leden die tevens begeleider zijn bij een sportbond of sportvereniging gelden extra gedragsregels. Deze worden in het reglement uitgebreid beschreven.

Meldplicht voor bestuurders en begeleiders

Vanaf januari 2020 is de meldplicht voor bestuurders én begeleiders uiterlijk in de reglementen van de sportbonden verwerkt en bekend gemaakt bij de verenigingen. Per 1 april 2019 is het nieuwe reglement Seksuele Intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) in werking getreden. De NKBV is aangesloten bij het ISR, en daarom valt USAC onder de meldplicht. Het gaat dan om een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik. Dus ook als bijvoorbeeld een coach met een vermoeden van seksuele intimidatie naar de vertrouwenscontactpersoon komt, moet deze hem erop wijzen dat hij meldplicht heeft bij het bestuur.

Waar melden?

Melding wordt of bij de bond of bij het Centrum Veilige Sport gedaan als het over het bestuur gaat of als dat prettiger is voor de persoon. De bestuurder moet of bij de bond melden of bij het Centrum Veilige Sport. Het melden ontslaat de bestuurder er niet van een gedegen oplossing te zoeken voor het incident. De bond en/of Centrum Veilige Sport zijn er om iedere betrokkene bij het incident te ondersteunen.

De vertrouwenscontactpersoon heeft géén meldplicht in het tuchtrecht. Hij of zij moet uiteraard wel als burger voldoen aan de meldplicht zoals in het strafrecht wordt uitgelegd: dat wil zeggen als hij getuige is van een ernstig strafbaar feit zoals verkrachting. De overige leden worden opgeroepen te voldoen aan hun meldverantwoordelijkheid.

  1. Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport

Iedereen die bij een sportvereniging of sportbond zit, moet verder voldoen zijn de Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport. Hierin staan de afspraken die de bij NOC*NSF aangesloten bonden (oa NKBV) in 1997 hebben gemaakt over de preventie van ongewenst gedrag. De regels zijn hier te vinden. Deze regels zijn ook verwerkt in het reglement Seksuele intimidatie.

  1. Handreiking van de UU en HU

Deze handreiking is bedoeld voor de besturen van alle door de colleges erkende studentenorganisaties, die gebruik maken van financiële en niet-financiële voorzieningen van de universiteit en hogeschool. Deze handreiking heeft betrekking op alle uitingen, activiteiten en onderdelen van studentenorganisaties.

Deze handreiking omgangsvormen beschrijft de principes van de betrokken partijen en noemt een aantal uitgangspunten voor de naleving ervan. Daarnaast is als vanzelfsprekend hoofdstuk 1, met in het bijzonder artikel 1, van de Grondwet van toepassing. Door deze principes te beschrijven wordt bewustwording gecreëerd en naleving gestimuleerd. Partijen kunnen elkaar aanspreken op gedragingen die niet overeenkomen met hetgeen in deze handreiking is opgenomen. Dit document, dat vanuit het principe van vertrouwen is geschreven, is een handreiking om binnen een studentenorganisatie het gesprek te voeren over de eigen normen en waarden in het licht van de huidige maatschappij en stelt het bestuur van de studentenorganisatie in staat om verantwoordelijkheid te nemen zodat de principes en uitgangspunten gewaarborgd blijven.

  1. Vertrouwenscontactpersonen

Voor het geval zich toch situaties voordoen die we niet willen en waarover je met iemand vertrouwelijk in gesprek wilt, hebben we twee vertrouwenscontactpersonen (VCP).

Een VCP is het aanspreekpunt binnen onze vereniging bij klachten over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag door bestuurders, leden, trainers of andere vrijwilligers. Onder ongewenst gedrag wordt al snel gedacht aan seksueel ongewenst gedrag (denk aan aanrakingen, ongepaste uitspraken en ongewenste intimiteiten). Maar ook gedragingen als agressie, discrimineren, pesten, kleineren, niet in de groep opnemen, horen niet bij onze vereniging.